ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา :  นตฺถิ ปฺญญา สมา อาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี