ฟรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ช้างชูเพชรรัศมีแปดแฉก