ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลเคียงคู่ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง