ฟรี

ดาวน์โหลด

คำสั่งต่างๆ ปีการศึกษา2563     ครั้ง วันที่
คำสั่ง63-2563แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค1-2563 ดาวน์โหลด 1.34 MB 33 22 ต.ค. 63
คำสั่ง62-2563 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดาวน์โหลด 0.56 MB 16 20 ต.ค. 63
คำสั่ง61-2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9 ดาวน์โหลด 0.62 MB 13 20 ต.ค. 63
คำสั่ง60-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ดาวน์โหลด 0.14 MB 17 20 ต.ค. 63
คำสั่ง59-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ต.ค. ดาวน์โหลด 0.16 MB 13 20 ต.ค. 63
คำสั่ง58-2563 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 0.12 MB 15 20 ต.ค. 63
คำสั่ง57-2563 ควบคุมภายใน ดาวน์โหลด 0.09 MB 18 20 ต.ค. 63
คำสั่ง56-2563 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ดาวน์โหลด 0.26 MB 21 20 ต.ค. 63
คำสั่ง55-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ดาวน์โหลด 0.41 MB 29 3 ก.ย. 63
คำสั่ง54-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.15 MB 21 3 ก.ย. 63
คำสั่ง53-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน เดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด 0.16 MB 35 3 ก.ย. 63
คำสั่ง1-2563 แนะแนวศึกษาต่อ ดาวน์โหลด 1.43 MB 45 17 ส.ค. 63
คำสั่ง2-2563 คุมสอบPre-O-NET ดาวน์โหลด 0.90 MB 30 17 ส.ค. 63
คำสั่ง3-2563 มอบหมายหน้าที่การสอน ดาวน์โหลด 1.43 MB 14 17 ส.ค. 63
คำสั่ง4-2563 เวรประจำวัน ดาวน์โหลด 0.62 MB 109 17 ส.ค. 63
คำสั่ง5-2563 คณะกรรมการสหการร้านค้าโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.80 MB 333 17 ส.ค. 63
คำสั่ง6-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ดาวน์โหลด 0.49 MB 64 17 ส.ค. 63
คำสั่ง8-2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย ดาวน์โหลด 0.23 MB 11 17 ส.ค. 63
คำสั่ง9-2563 เลือกตั้งสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.67 MB 26 17 ส.ค. 63
คำสั่ง10-2563 OPEN HOUSE 2020 ดาวน์โหลด 1.15 MB 57 17 ส.ค. 63
คำสั่ง11-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครง ดาวน์โหลด 0.67 MB 13 17 ส.ค. 63
คำสั่ง12-2563 STEM-DAY ดาวน์โหลด 0.78 MB 21 17 ส.ค. 63
คำสั่ง13-2563 สอบปลายภาค ดาวน์โหลด 0.79 MB 30 17 ส.ค. 63
คำสั่ง14-2563 เข้าค่ายพักแรมและทํศนศึกษา ดาวน์โหลด 0.16 MB 35 17 ส.ค. 63
คำสั่ง15-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ดาวน์โหลด 0.15 MB 30 17 ส.ค. 63
คำสั่ง16-2563 ข้อสอบกลาง ดาวน์โหลด 0.33 MB 22 17 ส.ค. 63
คำสั่ง17-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ ดาวน์โหลด 0.12 MB 43 17 ส.ค. 63
คำสั่ง18-2563 แต่งตั้งคณะครูดูแลนักเรียนทัศนศึกษา ดาวน์โหลด 0.12 MB 22 17 ส.ค. 63
คำสั่ง18-2563 รับนักเรียน ดาวน์โหลด 0.14 MB 19 17 ส.ค. 63
คำสั่ง19-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.19 MB 2,431 17 ส.ค. 63
คำสั่ง20-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน ดาวน์โหลด 0.29 MB 31 17 ส.ค. 63
คำสั่ง21-2563 เวรวันหยุดราชการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด 0.11 MB 19 17 ส.ค. 63
คำสั่ง22-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ดาวน์โหลด 0.15 MB 24 17 ส.ค. 63
คำสั่ง23-2563 เวรวันหยุดราชการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด 0.11 MB 27 17 ส.ค. 63
คำสั่ง24-2563 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลด 1.35 MB 20 17 ส.ค. 63
คำสั่ง26-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ดาวน์โหลด 0.16 MB 22 17 ส.ค. 63
คำสั่ง27-2563 เวรวันหยุดราชการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด 0.11 MB 25 17 ส.ค. 63
คำสั่ง28-2563 รับนักเรียน ดาวน์โหลด 0.14 MB 32 17 ส.ค. 63
คำสั่ง29-2563 ติดตามตรวจสอบระบบประกัน ดาวน์โหลด 0.07 MB 42 17 ส.ค. 63
คำสั่ง30-2563 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ดาวน์โหลด 19.54 MB 15 17 ส.ค. 63
คำสั่ง31-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ดาวน์โหลด 0.16 MB 21 17 ส.ค. 63
คำสั่ง32-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ดาวน์โหลด 0.15 MB 26 17 ส.ค. 63
คำสั่ง33-2563 เวรวันหยุดราชการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด 0.08 MB 38 17 ส.ค. 63
คำสั่ง34-2563 มอบหมายการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด 0.08 MB 20 17 ส.ค. 63
คำสั่ง35-2563 ครูที่ปรึกษา 1-63 ดาวน์โหลด 0.14 MB 31 17 ส.ค. 63
คำสั่ง36-2563 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลด 0.12 MB 20 17 ส.ค. 63
คำสั่ง37-2563 คณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.15 MB 37 17 ส.ค. 63
คำสั่ง38-2563แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึก ดาวน์โหลด 0.13 MB 550 17 ส.ค. 63
คำสั่ง39-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ดาวน์โหลด 0.16 MB 22 17 ส.ค. 63
คำสั่ง40-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.30 MB 34 17 ส.ค. 63
คำสั่ง41-2563 เวรวันหยุดราชการ ก.ค. แก้ไขเพิ่ม ดาวน์โหลด 0.12 MB 22 17 ส.ค. 63
คำสั่ง42-2563 คณะกรรมการสหการร้านค้าโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.33 MB 37 17 ส.ค. 63
คำสั่ง43-2563 วันไหว้ครู ดาวน์โหลด 0.13 MB 13 17 ส.ค. 63
คำสั่ง44-2563 ถวายพระพร รัชกาลที่10 ดาวน์โหลด 0.12 MB 17 17 ส.ค. 63
คำสั่ง45-2563 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10 ดาวน์โหลด 0.75 MB 23 17 ส.ค. 63
คำสั่ง46-2563 กรรมการดำเนินงานนโยบายสนับสนุนฯ ดาวน์โหลด 0.11 MB 17 17 ส.ค. 63
คำสั่ง47-2563 เวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน ดาวน์โหลด 0.16 MB 26 17 ส.ค. 63
คำสั่ง48-2563 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดาวน์โหลด 0.12 MB 11 17 ส.ค. 63
คำสั่ง49-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการวันประชุมผู้ปกครอง ดาวน์โหลด 0.15 MB 20 17 ส.ค. 63
คำสั่ง50-2563-แต่งตั้งครูที่ปรึกษา-เพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.13 MB 19 17 ส.ค. 63
คำสั่ง51-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ 12 สิงหา ดาวน์โหลด 0.13 MB 23 17 ส.ค. 63
คำสั่ง52-2563 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12ส.ค ดาวน์โหลด 0.38 MB 14 17 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด 0.08 MB 164 18 ส.ค. 63