ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 5 16 21
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 7 18 25
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 9 18 27
รวมทั้งหมด 9 18 27