ฟรี

ประชุมครูสามัญ ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารและคณะครู เข้าร่วมประชุมครูสามัญ ประจำเดือนตุลาคม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564