ฟรี

การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษา สพฐ.และคณะ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตาม มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดและข้อปฏิบัติ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.พิศุกธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม สห.อท. นายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารและทีมบริหารให้การต้อนรับและรายงาานข้อมูล ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร อาคาร 1