ฟรี

การประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารหลักสูตร ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรประจำกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ งานแนะแนวและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำโดย ท่านผู้อำนวยการเชาลิต บุญอิ่ม ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร