ฟรี

การฉีดวัคซีน Pfizer ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารไดเรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าช้าง โดยมีนายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร และคณะครูให้การดูแลขณะนักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มียอดนักเรียนในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ จำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 เปอร์เซนต์