ฟรี

กิจกรรมวันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายเชาวลิต  บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม และคณะครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทำกระทงเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณ ณ โดมอเนกประสงค์